top of page
Utility-33-scaled.jpg

BÆREKRAFT

Åpenhetsloven

 

Redegjørelse om Åpenhetsloven for Båthuset Gruppen AS
 

1. Innledning:

Vi presenterer her Båthuset Gruppens årlige redegjørelse i samsvar med Åpenhetsloven. Dette dokumentet gir en oversikt over vår virksomhet, aktsomhetsvurderinger, identifiserte konsekvenser og de tiltakene vi har iverksatt eller planlegger å implementere for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

2. Virksomhetens Organisering og Drift:
 

 • Virksomheten i Båthuset Gruppen AS er organisert med hovedkontor i Kristiansand og virksomheter i Lillesand, Arendal og Oslo. Daglig leder har sitt arbeidssted ved vårt hovedkontor i Kristiansand.
   

 • Båthuset Gruppen sitt hovedvirke er salg, oppbevaring, service og verkstedtjenester av fritidsbåter.
   

 • Selskapet har ikke tariffavtale, men forholder seg til allmenngjort tariff for bransjen. Båthuset Gruppen utfører kontroller av arbeidstakers arbeidsforhold, arbeidsavtaler, sikkerheten på arbeidsplassene og bruken av etablerte HMS- rutiner. Basert på kontrollene har ikke Båthuset Gruppen avdekket brudd på menneskerettighetene eller risikoer for uanstendige arbeidsforhold.
   

 • Hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av åpenhetsloven er i administrasjonen i Båthuset Gruppen AS. Daglig leder har det overordnede ansvaret for å følge opp Båthuset Gruppen sin etterlevelse av åpenhetsloven, herunder gjennomføringen og publisering av aktsomhetsvurderinger etter §§ 4 og 5. Styret i Båthuset Gruppen forankrer ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.
   

 • Aktsomhetsvurderingene er utført i henhold til retningslinjen for ansvarlighet. Båthuset Gruppen har utarbeidet et leverandørskjema for å gjennomføre kontroller og evalueringer av våre leverandører. Båthuset har en veileder for hvordan selskapet arbeider med og mot de kravene åpenhetsloven stiller til de enkelte stegene i aktsomhetsvurderingen. Disse dokumentene kan oppgis på forespørsel til post@bat-huset.no.
   

 • Båthuset Gruppen sin veileder for aktsomhetsvurderingene inneholder en egen rutine for iverksettelse og oppfølging av tiltak etter funn av faktiske eller mulige konsekvenser i Båthuset Gruppen sin virksomhet. Veilederen beskriver hvordan Båthuset Gruppen skal gå frem i håndteringen av slike konsekvenser og hvem som er ansvarlig for å følge opp disse tiltakene internt i Båthuset Gruppen.
   

3. Aktsomhetsvurderinger:
 

3.1 Kartlegging av leverandørkjede og utvelgelse av parametere for aktsomhetsvurderinger
 

 • Båthuset Gruppen sitt arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med å innhente en komplett oversikt over leverandører og samarbeidspartnere gruppen har hatt i perioden.
   

 • Etter gjennomgang av leverandører og samarbeidspartnere i Båthuset Gruppen ble det satt ned en arbeidsgruppe for å avgrense leverandørkjeden til et antall som var praktisk mulig å følge opp under videre undersøkelser. Det ble i den forbindelse besluttet å begrense utvelgelsen til de selskapene som etter vår vurdering utgjorde de største risikoene for faktiske og mulige negative konsekvenser for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.
   

 • Utvalget består av norske leverandører og utenlandske leverandører. Utvalget inneholder også flere norske bedrifter som har produksjonssted utenfor Norge.
   

3.2 Kartlegging av risiko – leverandørskjema
 

 • Formålet med å foreta utvalget var for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i vår leverandørkjede. Siden åpenhetsloven nylig er implementert hadde ikke Båthuset Gruppen kjennskap til hvilken metode som var best egnet for å innhente og vurdere informasjon fra virksomhetene i utvalget. Utvalget er det antall av leverandører Båthuset Gruppen anså som håndterbart og fornuftig utgangspunkt for videre arbeid.
   

 • Som metode for innhenting av informasjon har Båthuset Gruppen utformet et spørreskjema som ble sendt til utvalget. Tanken bak beslutningen var at spørreskjema ville gi oss et godt informasjonsgrunnlag for videre oppfølging av utvalget. Ved å sende ut et spørreskjema kan Båthuset Gruppen også kontrollere om selskapene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende svar på våre spørsmål.
   

4. Identifiserte Konsekvenser:
 

 • Det er ikke avdekket opplysninger om faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i perioden.
   

5. Implementerte og Planlagte Tiltak:
 

 • Det er ikke implementert eller planlagt ytterligere tiltak utover en evaluering av spørreskjema og om det oppfyller sin funksjon.
   

6. Redegjørelsen om Samfunnsansvar etter Regnskapsloven:
 

 • Redegjørelsen er tilgjengelig som vedlegg til årsberetningen.
   

7. Tilgjengelighet:
 

 • Redegjørelsen er tilgjengelig på Båthuset Gruppens nettsider.
   

8. Oppdatering og Offentliggjøring:
 

 • Planlagt tidspunkt for årlig oppdatering og offentliggjøring (innen 30. juni hvert år og ved vesentlige endringer).
   

 • Underskrift i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5.

 

Denne redegjørelsen er ment å gi åpenhet om Båthuset Gruppens forretningspraksis og bidra til et etisk og ansvarlig forretningsmiljø.

bottom of page